Главная страница
  • (099) 000 00 00
  • musicstore.ua
< вернуться
0
Права потребителей

Выдержки из Закона Украины о защите прав потребителей  

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів,  робіт і  послуг та виробниками і продавцями товарів,  виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

5) гарантійний строк   -  строк,  протягом  якого  виробник  (продавець,  виконавець або будь-яка третя  я особа)  бере на себе зобов`язання про здійснення  безоплатного  ремонту або заміни відповідної продукції у звx`язку з введенням її в обіг; 

12) істотний недолік - недолік,  який  робить  неможливим  чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення,  виник з вини виробника (продавця,  виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: 

а) він взагалі не може бути усунутий; 

б) його усунення  потребує понад чотирнадцять календарних днів; 

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором; 

13) належна  якість товару,  роботи або послуги - властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах, та умовам договору із споживачем; 

15) недолік  -  будь-яка  невідповідність  продукції  вимогам нормативно-правових  актів  і нормативних  документів,  умовам договорів   або  вимогам, що пред`являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем); 

18) продавець - суб`єкт  господарювання, який згідно з договором реалізує споживачеві товари  або пропонує  їх до реалізації; 

22) споживач  -  фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати  чи  замовити  продукцію  для особистих потреб, безпосередньо не пов`язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов`язків найманого працівника; 

Стаття 2. Законодавство про захист прав споживачів 

1. Законодавство про захист  прав  споживачів  складається  з цього Закону, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав споживачів.

Розділ II

ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ

Стаття 4. Права та обов`язки споживачів 

1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на: 

1) захист своїх прав державою; 

2) належну якість продукції та обслуговування; 

3) безпеку продукції; 

4) необхідну,  доступну, достовірну  та своєчасну інформацію про продукцію,  її кількість, якість,  асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); 

5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;

6) звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;

7) об`єднання в громадські організації споживачів (об`єднання споживачів). 

2. Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів. 

3. Споживачі зобов`язані: 

1) перед початком експлуатації товару уважно  ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар; 

2) в разі необхідності роз`яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз`ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або  до  іншої вказаної  в  експлуатаційній  документації особи, що виконує їх функції; 

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації; 

4) з метою запобігання  негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати  передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених  експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних  розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

Стаття 5. Захист прав споживачів 

1. Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров`я і життєдіяльності. 

3. Захист прав споживачів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також суди.

Стаття 6. Право споживача на належну якість продукції 

1. Продавець (виробник, виконавець) зобов`язаний передати споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію про цю продукцію. 

2. Продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача зобов`язаний надати йому документи, які  підтверджують належну якість продукції. 

6. Реалізація  інтересів  споживачів  у встановленні вимог до належної якості продукції забезпечується правом участі споживачів та їх об`єднань у розробленні нормативних документів згідно із законодавством. 

Стаття 7. Гарантійні зобов`язання 

1. Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором. Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

2. Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до продукції.Гарантійні зобов`язання у будь-якому випадку включають також будь-які зобов`язання виробника (виконавця) або продавця, передбачені рекламою. 

6. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків. 

7. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну. 

8. Гарантійне зобов`язання припиняється на загальних підставах, передбачених Цивільним кодексом України. 

9. Гарантійне зобов`язання не припиняється у разі неможливості виконання такого зобов`язання з причини відсутності необхідних для  його виконання матеріалів, комплектуючих  або запасних частин. 

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати: 

1) пропорційного зменшення ціни; 

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; 

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару. У разі  виявлення  протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов`язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: 

1) розірвання договору та повернення  сплаченої за товар грошової суми; 

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар. 

3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред`являються на вибір споживача  продавцеві  за  місцем  купівлі товару,  виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача. Споживач має право пред`явити одну з вимог, передбачених частиною першою цієї статті, а в разі невиконання заявити іншу вимогу, передбачену частиною першою цієї статті. Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власником продавця торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їх  представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником. 

4. Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов`язані  інформувати споживача про підприємства, задовольняють вимоги, встановлені частинами першою і третьою цієї статті. За ненадання такої нформації встановлюється відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього Закону. 

5. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов`язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. 

6. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін. У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред`явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх функції) інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої цієї статті. 

7. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться. Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни  провадиться виходячи  з його вартості на час обміну,  а в разі зниження ціни - виходячи з вартості на час купівлі. При розірванні  договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред`явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі  неможливості  повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів. 

9. При пред`явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати його пред`явлення або за згодою сторін в інший строк. 

11. Вимоги споживача розглядаються після пред`явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк,  - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Під час продажу товару продавець зобов`язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, щ